Zabezpečení pomocí smlouvy

Ve smlouvě vymezujeme všechna vzájemná práva a povinnosti vzhledem k GDPR i ke kybernetické bezpečnosti.

Držíme krok s nejnovějšími trendy v compliance

V posledních letech jsme vyvinuli značné úsilí do zdokonalení naší smluvní dokumentace tak, aby lépe odpovídala novému portfoliu moderních cloudových služeb, které jsou v poskytovány formou produktů. Tyto produkty se s rozvojem podružných technologií časem vylepšují a často se stává, jeden zákazník od nás využívá více různých produktů najednou.

01

Rámcová smlouva

Smluvní vztahy se zákazníky řešíme rámcovou smlouvou, ve které nastavíme základní a obecná pravidla, která se vztahují na všechny poskytované produkty. Smlouvu můžete uzavřít jak potvrzením nabídky a přistoupením ke všeobecným obchodním podmínkám, případně tradičnějším podpisem rámcové smlouvy, kde všeobecné obchodní podmínky a další dokumentace tvoří její přílohu.

02

Nabídka

Pokud již máte uzavřenou Rámcovou smlouvu (ať už výslovným přijetím všeobecných obchodních podmínek či podpisem), je možné naše produkty a služby jednoduše rozšiřovat prostřednictvím jednotlivých cenových nabídek. Nemusíte tak pročítat stohy smluv, v jednotlivých nabídkách jednoduše naleznete, co konkrétně pořizujete a za jakou cenu.

03

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky podrobně upravují společná práva a povinnosti, bez ohledu na konkrétní produkt konzumovaný zákazníky. Upravují tak společnou komunikaci, platební podmínky, vzájemné záruky, ale zejména řeší i společná ustanovení o SLA, kybernetické bezpečnosti a otázky ochrany osobních údajů.

04

Product Description

Součástí smluvní dokumentace je i Product Description, který definuje obchodně-technické parametry využívání konkrétních produktů. Tento dokument tedy detailněji popisuje soubor služeb, které si formou produktu (balíčku) od nás pořizujete. Každý produkt se technicky odlišuje a je proto potřeba nastavit vzájemné záruky podle jednotlivých specifik dané technologie. Běžně se tak liší obchodní model dokupování, SLA nebo délka nutné doby fixace smlouvy.

05

Data Protection Agreement

Smlouva o ochraně osobních údajů, v GDPR označovaná jako Data Protection Agreement, či zkráceně DPA, poskytuje vzájemné záruky o zpracování osobních údajů mezi Správcem a Zpracovatelem osobních údajů. DPA je povinen uzavřít každý Správce osobních údajů se svými Zpracovateli zejména proto, aby byly vzájemné vztahy náležitě popsány a případně mohl soulad zpracování osobních údajů s GDPR prokázat. DPA máme zakomponovanou do všeobecných obchodních podmínek a vztahuje se tak na všechny cloudové produkty, které nabízíme. Typicky upravuje teritorialitu zpracování Vašich dat, bezpečnostní záruky, retenci dat v případě jejich výmazu, postup po ukončení smlouvy, podmínky migrace do jiného prostředí, obnovení v případě pozastavení poskytování služeb, atd. V případě, kdy bychom spolu měli implementovat řešení na míru, můžeme případné odchylky v takovém technickém a procesním řešení zakomponovat i do DPA.

06

Service Level Agreement

Service Level Agreement, častěji známá pod zkratkou SLA, je velmi častým pojmem v IT službách a lze ji chápat různými způsoby. Často bývá pod pojem SLA zařazena celá smlouva s dodavatelem IT služby, často bývá míněna jen jako ustanovení smlouvy o dostupnosti služby a zárukách dodavatele, ale bývá chápána i jako záruka kvality služby. My SLA vnímáme jako obecná ustanovení týkající se postupů pro odstranění případné nedostupnosti služeb a jejich reklamaci, stejně tak jako speciální ustanovení týkající se SLA jednotlivých produktů, které se od sebe liší a mají svá specifika, tudíž u nich nemůžeme SLA zaručit tak vysoké či je nutné ho počítat z jiných metrik. Obecná ustanovení o SLA vždy naleznete v našich obchodních podmínkách a speciální ustanovení pro dané produkty vždy v Product Description.